Algemene Voorwaarden Arrangeeropdracht

Algemene Voorwaarden Arrangeeropdracht ArtifexMusic vastgesteld op 07-12-2011.

Artikel 1 Algemeen  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft
 2. Opdrachtnemer : ArtifexMusic
 3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.
 4. Opdrachtverlening: de schriftelijke weergave van de overeengekomen afspraken over de aard van de dienstverlening, tarieven, termijnen en dergelijke.

Artikel 2 De overeenkomst  

 1. Een opdracht komt tot stand met ArtifexMusic als zodanig. Uitsluitend ArtifexMusic geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ArtifexMusic.
 2. Opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
 3. Een opdracht gericht aan een aan ArtifexMusic verbonden (rechts)persoon, wordt aldus geacht uitsluitend aan ArtifexMusic te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende natuurlijke en/of rechtspersoon gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.
 4. Ieder die gebruik maakt van de diensten van ArtifexMusic geeft op voorhand aan degenen, die deze diensten verlenen, de toestemming om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen dan ArtifexMusic en/of de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is, in het kader van de opdracht, ter kennis van die anderen te brengen.
 5. ArtifexMusic is gehouden tot het betrachten van de zorg die, bij de door of vanwege zijn verleende diensten, onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. ArtifexMusic staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 6. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Indien opdrachtnemer bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever is overeengekomen, kan opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede degenen die voor ArtifexMusic werkzaam zijn.

Artikel 4 Offertes; Duur van de overeenkomst  

 1. De door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleendeopdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 3. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever welke niet vallen onder een overeenkomst of een opdrachtbevestiging, dan wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen betreffende tussentijds overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht voor opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 5 Aansprakelijkheid  

Iedere aansprakelijkheid van ArtifexMusic is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in ter zake van desbetreffende opdracht.

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade, of gevolgschade;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane waarvoor opdrachtgever zich heeft verzekerd.
 1. Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een hem verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000,00), dan wel – indien hoger en voor zover van toepassing – het bedrag dat op grond van de door opdrachtnemer gesloten verzekeringsovereenkomst terzake wordt uitgekeerd.
 4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 5. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
 6. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever  

 1. Indien de Opdrachtgever een derde van de inhoud van de door ArtifexMusic ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de Opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart ArtifexMusic tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door ArtifexMusic ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 3. Betaling van declaraties van ArtifexMusic dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en met een minimum van € 100,– – komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 4. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de Opdrachtgever is zowel de Opdrachtgever als die ander hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan ArtifexMusic toekomt.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever  

1.Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 2. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever houdt per jaar naar zijn beste vermogen bij wanneer, waar, door wie en hoe vaak de werken waarop deze overeenkomst ziet, worden uitgevoerd in zogenaamde speellijsten (cue sheets).
 5. Op verzoek van opdrachtnemer worden speellijsten (cue sheets) waarin werken waarop deze overeenkomst betrekking heeft door opdrachtgever aan opdrachtnemer toegezonden.

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht  

 1. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen, tenzij uit de opdracht blijkt dat de uitvoering door een bepaalde al dan niet met name genoemde persoon zelf dient te geschieden.
 2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Artikel 9 Tarieven en Honorarium  

 1. Aan ArtifexMusic komt toe het in de overeengekomen honorarium. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Tussen ArtifexMusic en de Opdrachtgever geldt de honorering, zoals vermeld in de correspondentie c.q. opdrachtbevestiging. In alle andere gevallen wordt het honorarium berekend uitgaande van het basis uurtarief, dat jaarlijks door ArtifexMusic wordt vastgesteld en dat op aanvraag verkrijgbaar is.
 3. ArtifexMusic is gerechtigd een voorschot op het hem toekomende te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
 4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden en extra kosten, kan per maand in rekening worden gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 10 Declaraties en opschorting werkzaamheden  

Declaraties

 1. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen dertig dagen na declaratiedatum.
 2. Zolang de opdracht niet is voltooid is ArtifexMusic gerechtigd tussentijds te declareren.

Opschorting werkzaamheden

 1. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is ArtifexMusic gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
 2. ArtifexMusic is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 11 Geheimhouding  

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten  

 1. Opdrachtnemer verklaart en garandeert, met inachtneming van tussen hem en de auteursrechtenbureaus bestaande overeenkomst(en):
 2. dat de arrangementen, alsmede de titels van de arrangementen oorspronkelijk zijn en/of auteursrechtelijk beschermde arrangementen zijn van originele werken waarvan de duur van het Auteursrecht is verstreken en/of arrangementen zijn van (auteursrechtelijk beschermde) originele werken waarvan de duur van het Auteursrecht nog niet is verstreken (hedendaagse muziekarrangementen c.q. niet-rechtenvrije muziek);
 3. dat de arrangementen de naam van de oorspronkelijke auteur van het gearrangeerde vermelden.
 4. Door ArtifexMusic vervaardigde arrangementen worden in opdracht geschreven. De rechten blijven, indien het arrangementen betreft van werken die zich nog niet in het publieke domein bevinden (‘’niet-rechtenvrije muziek’’), bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk. Opdrachtgever vrijwaart ArtifexMusic van aanspraken van rechthebbenden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van eventuele BUMA rechten ter zake van uitvoeringen van door ArtifexMusic vervaardigde arrangementen. ArtifexMusic aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Het auteursrecht op het arrangement berust op grond van de Auteurswet bij de arrangeur, de schepper van het arrangement. Deze kan zich met betrekking tot dit recht laten vertegenwoordigen door de Buma/Stemra. De opdrachtgever verwerft geen auteursrecht door het verlenen van de opdracht.
 6. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden:
 7. de titels van de arrangementen te veranderen en te gebruiken voor alle doeleinden;
 8. de bij de arrangementen behorende teksten te wijzigen en/of te laten vertalen;
 9. voor de arrangementen een ( nieuwe) tekst te (laten) vervaardigen;
 10. de bij de arrangementen behorende muziek op welke wijze dan ook te schikken en of te bewerken en/of te co-arrangeren en/of te wijzigen onder meer ten behoeve van instrumentale en/of zanguitvoeringen voor theater-, film-, televisie-, radio- of andere uitvoeringen en/of voor reproduktie en exploitatie door middel van mechanische reproducties;
 11. de arrangementen te verveelvoudigen en te exploiteren door middel van synchronisatie met audiovisuele opnamen, zoals film, televisiefilm of andere beeldopnamen; zonder expliciete toestemming van opdrachtnemer, alsmede zonder hiertoe bestemde (in tweevoud getekende) muziekuitgavecontracten, licentieovereenkomsten, synchronisatiecontracten en 360 graden –en afgeleide overeenkomsten.
 12. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
 13. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen muziek arrangementen, bewerkingen, transcripties, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 14. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 13 Reclames  

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever te beperken of ongedaan te maken.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden – met inachtneming van het onder 13.3 bepaalde – of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 14 Leveringstermijn  

 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in, dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking van opdrachtnemer zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering onbetwistbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 Opzegging  

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen.
 2. Ingeval van opzegging als bedoeld onder 15.1 behoudt opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.
 3. Bij opzegging door opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit zodanige opzegging.

 Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze  

 1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en ArtifexMusic is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar ArtifexMusic is gevestigd. ArtifexMusic heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woon/vestigingsplaats van de Opdrachtgever te adiëren.

Artikel 17 Vervaltermijn  

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar (twaalf maanden) na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.  

Artikel 18 Gedeeltelijke ongeldigheid  

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 19 Verbindendheid algemene voorwaarden  

Deze algemene voorwaarden zijn verbonden aan alle dienstverlening door ArtifexMusic tenzij in de opdrachtverlening uitdrukkelijk anders is overeengekomen.