Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan de ArtifexMusic website en het lezen van onze Legal Disclaimer. ArtifexMusic is een handelsnaam van Ad Lamerigts en verzorgt een muziekuitgeverij. ArtifexMusic personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

ArtifexMusic spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin ArtifexMusic als portal fungeert volledig en juist is. ArtifexMusic is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. ArtifexMusic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en ArtifexMusic geeft geen garanties van welke aard dan ook.

De website van ArtifexMusic bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van ArtifexMusic liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ArtifexMusic. ArtifexMusic is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ArtifexMusic geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. ArtifexMusic aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. ArtifexMusic vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van ArtifexMusic en ArtifexMusic geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van ArtifexMusic. Tevens is ArtifexMusic niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van ArtifexMusic die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is ArtifexMusic in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster via webmaster@artifexmusic.nl

Copyright © 2011 ArtifexMusic. All Rights Reserved.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door ArtifexMusic, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht.

Op onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van ArtifexMusic van toepassing. Ook bij het gebruik van deze website zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt ze inzien op deze webpagina (klik hier voor de algemene voorwaarden).

ArtifexMusic is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina’s van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt ArtifexMusic geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van ArtifexMusic kunnen links naar (niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. ArtifexMusic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt ArtifexMusic zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.