Algemene Leveringsvoorwaarden ArtifexMusic

Algemene Leveringsvoorwaarden ArtifexMusic overeengekomen op 07-12-2011 

A: Consumenten 

Artikel 1 Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer  : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument  : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een   overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand  : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 4. Techniek voor communicatie op afstand  : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een   overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd  : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht  : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de  overeenkomst op afstand;
 7. Dag  : kalenderdag;
 8. Duurtransactie  : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of   diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager  : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging   en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer 

Ad Lamerigts handelend onder de naam: ArtifexMusic

Vestigings- & bezoekadres:
Siem Boonenstraat 21
6081 DJ Haelen
Telefoonnummer: +31 6 1040 3169
Bereikbaarheid:  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: inlichtingen@artifexmusic.nl
KvK-nummer: 14.11.28.80
BTW-identificatienummer: NL001168533B16

Artikel 3 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze   door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame   gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand   wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg   kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op   andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door   de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een   waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen   of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de   ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij   voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer   daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor   een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit   onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd   een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a Herroepingsrecht bij levering van producten 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van   het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen   beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik   maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de   originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer   verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten   van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • f. voor losse kranten en tijdschriften;
  • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in   BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of   overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet   en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening   van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren   tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of   indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de   consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument   heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele   schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor   rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Duurtransacties 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten   hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal   worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde   tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 Betaling 

 1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst   tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende   bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de   consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 Intellectuele eigendom 

 1. Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op bladmuziek, apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van ArtifexMusic of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.
 2. Het is op grond van de Auteurswet uitdrukkelijk niet toegestaan bladmuziekte kopiëren zonder toestemming van de rechthebbenden.
 3. In geval van Lease & Send Back zal ArtifexMusic er strikt op toezien dat de tegen een vergoeding in bruikleen gegeven bladmuziek – zonder gekopieerd te worden of anderszins verveelvoudigd – aan ArtifexMusic wordt geretourneerd.
 4. In het kader van Lease & Send Back wordt er door ArtifexMusic strikt op toegezien dat de tegen een vergoeding in bruikleen gegeven bladmuziek niet vaker in het openbaar wordt uitgevoerd dan in de daartoe bestemde overeenkomst is aangegeven.
 5. Consument houdt per afzonderlijk jaar naar zijn beste vermogen bij wanneer, waar, door wie en hoe vaak de werken waarop deze overeenkomst ziet, worden uitgevoerd in zogenaamde speellijsten (cue sheets).
 6. Op verzoek van ArtifexMusic worden speellijsten (cue sheets) waarin werken waarop deze overeenkomst betrekking heeft door consument aan ArtifexMusic toegezonden.

Artikel 15 Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,   wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van   ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 Wijziging van de algemene voorwaarden 

 1. ArtifexMusic behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen danwel in overeenstemming te brengen met op dat moment geldende wet- en regelgeving.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een   aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 18 Gedeeltelijke ongeldigheid 

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 19 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van belanghebbenden uit welke hoofde ook jegens ArtifexMusic in verband met het verrichten van werkzaamheden door ArtifexMusic in ieder geval na één jaar (twaalf maanden) na het moment waarop belanghebbenden bekend werden of redelijkerwijs bekend konden zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 20 Taal

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg ervan.

Artikel 21 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar ArtifexMusic is gevestigd. ArtifexMusic heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woon/vestigingsplaats van de consument te adiëren.

B: Bedrijven en Overheidsinstellingen 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen ArtifexMusic en een (potentiële) koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden   van de wederpartij.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ArtifexMusic bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen e-mail.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten 

 1. Alle aanbiedingen van ArtifexMusic zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door ArtifexMusic is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere   afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk   door ArtifexMusic zijn bevestigd.
 3. ArtifexMusic heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
 4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ArtifexMusic tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de   opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van ArtifexMusic automatisch voor nabestellingen.
 5. Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens ArtifexMusic.

Artikel 3. Levering 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn   waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door ArtifexMusic   is overeengekomen – het moment (naar keuze van ArtifexMusic) waarop ArtifexMusic de zaken aan   het overeengekomen adres aanbiedt.
 3. Indien de wederpartij ArtifexMusic niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/of – indien vervoer of verzending door ArtifexMusic is overeengekomen – voor rekening van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
 4. Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is ArtifexMusic

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4. Herroepingsrecht (annulering) 

 1. Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat ArtifexMusic te allen tijde aan die annulering naar eigen   inzicht voorwaarden kan verbinden.
 2. De voorwaarden die ArtifexMusic stelt bij annulering ná verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
  • Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van ArtifexMusic.
  • De retourzending geschiedt ten allen tijde door en voor rekening en risico van de koper. Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van ArtifexMusic wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.
 1. Kosten en schades die voor ArtifexMusic gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.
 2. Het recht tot annulering geldt niet in geval van:
  • Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
  • Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten;
  • OP=OP producten;
  • Producten waarvan ArtifexMusic uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 5. Levertijd 

 1. Door ArtifexMusic opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij ArtifexMusic schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De door ArtifexMusic opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
 4. Het is ArtifexMusic toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ArtifexMusic bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen etc. 

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is ArtifexMusic er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of   voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden   gebruikt. Dit geldt niet indien door ArtifexMusic bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid   van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
 2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden. 

Indien door ArtifexMusic een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding 

 1. Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door ArtifexMusic ontbonden worden in de volgende gevallen:
  • indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet;
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan ArtifexMusic omstandigheden ter kennis komen die ArtifexMusic goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien ArtifexMusic de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
  • in genoemde gevallen is ArtifexMusic bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ArtifexMusic schadevergoeding te vorderen.
 1. In geval van ontbinding door ArtifexMusic is de wederpartij jegens ArtifexMusic schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van ArtifexMusic om vergoeding van hogere of werkelijke schade   te vorderen.

Artikel 9. Garantie 

 1. De wederpartij heeft jegens ArtifexMusic enkel recht op garantie indien en voor zover aan ArtifexMusic (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van ArtifexMusic of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is ArtifexMusic niet gehouden.
 2. De wederpartij heeft jegens ArtifexMusic enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens ArtifexMusic heeft voldaan.
 3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door ArtifexMusic geleverde zaken blijven het eigendom van ArtifexMusic totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met ArtifexMusic gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Door ArtifexMusic geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
 3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
 4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ArtifexMusic dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin ArtifexMusic haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ArtifexMusic   zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht ArtifexMusic zo snel als redelijkerwijs   verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis   van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen 

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan ArtifexMusic te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt ArtifexMusic geacht correct geleverd te hebben.
 2. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt ArtifexMusic klachten niet in behandeling. ArtifexMusic heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door   ArtifexMusic aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan ArtifexMusic te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door ArtifexMusic geschiedt niet aan huis.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ArtifexMusic worden geretourneerd.
 5. De wederpartij dient zelf voor het feitelijke retourneren zorg te dragen, en voor eigen rekening en risico.

Artikel 12. Intellectuele eigendom 

 1. Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op bladmuziek, apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van ArtifexMusic of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.
 2. Het is op grond van de Auteurswet uitdrukkelijk niet toegestaan bladmuziekte kopiëren zonder toestemming van de rechthebbenden.
 3. In geval van Lease & Send Back zal ArtifexMusic er strikt op toezien dat de tegen een vergoeding in bruikleen gegeven bladmuziek – zonder gekopieerd te worden of anderszins verveelvoudigd – aan ArtifexMusic wordt geretourneerd.
 4. In het kader van Lease & Send Back wordt er door ArtifexMusic strikt op toegezien dat de tegen een vergoeding in bruikleen gegeven bladmuziek niet vaker in het openbaar wordt uitgevoerd dan in de daartoe bestemde overeenkomst is aangegeven.
 5. Koper houdt per afzonderlijk jaar naar zijn beste vermogen bij wanneer, waar, door wie en hoe vaak de werken waarop deze overeenkomst ziet, worden uitgevoerd in zogenaamde speellijsten (cue sheets).
 6. Op verzoek van ArtifexMusic worden speellijsten (cue sheets) waarin werken waarop deze overeenkomst betrekking heeft door koper aan ArtifexMusic toegezonden.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ArtifexMusic afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
  • in Euro
  • exclusief BTW
  • exclusief verzend- of transportkosten
  • af fabriek/bedrijf
 1. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet

doorgevoerde) prijswijzigingen.

 1. Indien ArtifexMusic met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is ArtifexMusic niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien ArtifexMusic kan aantonen dat zich tussen het moment   van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van   grondstoffen valuta en/of lonen.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens ArtifexMusic.

Artikel 14. Betaling 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door ArtifexMusic aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. ArtifexMusic heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de

wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.

 1. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente   verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de   wettelijk (handels)rente geldt.
 2. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot   conform Rapport Voorwerk II.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de

vorderingen van ArtifexMusic en de verplichtingen van de wederpartij jegens ArtifexMusic onmiddellijk door ArtifexMusic opeisbaar zijn.

 1. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoire beslaglegging ten laste van ArtifexMusic.
 2. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle

verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Aansprakelijkheid 

 1. ArtifexMusic is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van ArtifexMusic of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze   voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van ArtifexMusic is ten alle tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van ArtifexMusic in een onderhevig geval aan ArtifexMusic uitkeert.
 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en ArtifexMusic aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van ArtifexMusic beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In geen geval is ArtifexMusic aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.
 1. De wederpartij vrijwaart ArtifexMusic voor aanspraken door derden.

Artikel 16. Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ArtifexMusic geen   invloed kan uitoefenen, doch waardoor ArtifexMusic niet in staat is haar verplichtingen na te komen,   vertraging in de levering door leveranciers van ArtifexMusic en werkstakingen in het bedrijf van ArtifexMusic daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ArtifexMusic opgeschort. Gedurende overmacht heeft ArtifexMusic altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat   er in dat geval enige verplichting voor ArtifexMusic tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop ArtifexMusic haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij – na inachtneming van artikel 5 lid 2 – het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien ArtifexMusic bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde   c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te   voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.   leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van belanghebbenden uit welke hoofde ook jegens ArtifexMusic in verband met het verrichten van werkzaamheden door ArtifexMusic in ieder geval na één jaar (twaalf maanden) na het moment waarop belanghebbenden bekend werden of redelijkerwijs bekend konden zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 18. Gedeeltelijke ongeldigheid 

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 19. Wijziging van de algemene voorwaarden 

 1. ArtifexMusic behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen danwel in overeenstemming te brengen met op dat moment geldende wet- en regelgeving.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een   aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 20 Taal

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg ervan.

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar ArtifexMusic is gevestigd. ArtifexMusic heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woon/vestigingsplaats van de wederpartij te adiëren.